Despeses d’entrega gratuïtes a partir de 23 € a Barcelona ciutat
Despeses d’entrega gratuïtes a partir de 45 € comarques i rodalies de Barcelona i Tarragona

CLÀUSULA PER A CLIENTS

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament del qual és titular SOLE & GALLEGO GROUP S C P , amb CIF J64172356 i domicili social a MASIA CAN MORGADES DEL GRAU, S/N 08732, MUNIA, LA (CASTELLVI DE LA MARCA) (BARCELONA) , i que tot seguit es relacionen les finalitats, els terminis de conservació i les bases legitimadores corresponents. Per als tractaments que ho requereixin, s’informa també de les possibles elaboracions de perfils, decisions automatitzades i cessions i transferències internacionals que SOLE & GALLEGO GROUP S C P té previst dur a terme:

Finalitat : Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial

– Termini de conservació : mentre es mantingui el consentiment prestat .

– Base legítima: El consentiment de la persona interessada.

– Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l’entitat

– Termini de conservació: conservació de les copies dels documents fins que prescriguin les accions per a reclamar- li una possible responsabilitat .

– Base legítima: El compliment d’una llei.

– Cessions: les seves dades seran comunicades en cas que sigui necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més a més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d’una llei.

– Finalitat: Gestió admini strativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals

– Termini de conservació: 5 anys en compliment de la Llei General Tributaria i 10 anys la documentació fiscal en compliment de la L.O. 7/2012 .

– Base legítima: El compliment d’una llei.

– Cessions: les se ves dades seran comunicades en cas que sigui necessari a Agència Tributaria, bancs i caixes i Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions tributaries i fiscals establertes en la normat iva aplicable. A més a més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d’una llei.

D’acord amb els drets que li atorga la normativa vigent i ap licable en matèria de protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió (“dret a l’oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, a més de revocar el consentiment prestat per al tractament d’aquestes, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic xavi@hortdelacarmeta.com . Es podrà adreçar a l’autoritat de control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Les dades identificad es amb una marca (*) es consideren camps obligatoris i requerits, de manera que seran necessàries per dur a terme les finalitats esmentades més amunt.

SOLE & GALLEGO GROUP S C P informa que mitjançant la signatura d’aquest document vostè atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades amb les finalitats esmentades més amunt.

0