Despeses d’entrega gratuïtes a partir de 23 € a Barcelona ciutat
Despeses d’entrega gratuïtes a partir de 45 € comarques i rodalies de Barcelona i Tarragona

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Dades del propietari del web:

RAÓ SOCIAL SOLE & GALLEGO GROUP S C P
NIF J64172356
ADREÇA POSTAL: MASIA CA L’OLIVELLA PETIT, S/N 08732, (CASTELLVI DE LA MARCA)
ADREÇA ELECTRÒNICA XAVI@HORTDELACARMETA.COM
TELÈFONS 938918347
REGISTRE
MERCANTIL Volum ……………., foli ………………, full ………….. i inscripció …………..
OBJECTE
PRINCIPAL Productos ecológicos

Protecció de dades
De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us
informem que les vostres dades s’incorporaran al sistema de tractament del qual és titular SOLE & GALLEGO
GROUP S C P, amb NIF J64172356 i domicili social situat a MASIA CAN MORGADES DEL GRAU, S/N 08732,
MUNIA, LA (CASTELLVI DE LA, i que tot seguit s’enumeren les respectives finalitats, terminis de conservació i
bases legitimadores. Per als tractaments que ho requereixin, també us informem de la possible elaboració de
perfils i decisions automatitzades, així com de les eventuals cessions i transferències internacionals que SOLE &
GALLEGO GROUP S C P té previst portar a terme:

TRACTAMENTS EFECTUATS
Gestió de lapàgina web
Finalitat: tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina
web
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
Base legitimadora: el consentiment de l’interessat
Tipologia de dades: dades merament identificatives
Cessions: no es preveuen
Transferències internacionals: no es preveuen
Elaboració de perfils: no es preveu

Formulari web
Finalitat: atendre les vostres consultes i/o sol·licituds
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
Base legitimadora: el consentiment de l’interessat
Tipologia de dades: dades merament identificatives
Cessions: cap
Transferències internacionals: no es preveuen
Elaboració de perfils: no es preveu

Gestió del compliment normatiu
Finalitat: gestió i tramitació de les obligacions i els deures que es derivin del compliment de
la normativa a la qual està subjecta l’entitat
Termini de conservació: les còpies dels documents es conserven fins que prescriguin les
accions per reclamar-vos una possible responsabilitat
Base legitimadora: el compliment d’una llei
Tipologia de dades: dades merament identificatives
Cessions: les vostres dades es comunicaran, en cas necessari, als organismes i/o
l’Administració pública competent en la matèria a fi de complir amb les obligacions
establertes en la normativa aplicable. A més, us informem que la base legitimadora de la
assessorament i adaptació a la lssi-ce · documentació
cessió és complir les obligacions establertes en la normativa aplicable
Transferències internacionals: no es preveuen
Elaboració de perfils: no es preveu

Newsletters
Finalitat: captació, registre i tractament de dades amb finalitats de màrqueting per dur a
terme la tramesa corresponent a la newsletter a la qual us heu subscrit
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
Base legitimadora: el consentiment de l’interessat
Tipologia de dades: dades merament identificatives
Cessions: cap
Transferències internacionals: no es preveuen
Elaboració de perfils: no es preveu

Accions comercials

Finalitat: captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció
comercial dels nostres productes i/o serveis
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
Base legitimadora: el consentiment de l’interessat
Tipologia de dades: dades merament identificatives
Cessions: cap
Transferències internacionals: no es preveuen
Elaboració de perfils: no es preveu
Registre dels
usuaris
Finalitat: captació, registre i tractament de les dades necessàries per registrar-vos com a
usuari
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
Base legitimadora: el consentiment de l’interessat
Tipologia de dades: dades merament identificatives
Cessions: no es preveuen
Transferències internacionals: no es preveuen
Elaboració de perfils: no es preveu

Gestió de la compra i/o contractació de serveis
Finalitat: captació, registre i tractament de dades amb la finalitat de gestionar la vostra
compra, així com per al correcte desenvolupament, compliment i execució del contracte
entre les dues parts
Termini de conservació: el termini necessari per gestionar la compra dels productes o
serveis adquirits, incloses les possibles devolucions, queixes o reclamacions associades a
la compra del producte o servei en particular
Base legitimadora: l’execució d’un contracte
Tipologia de dades: dades merament identificatives
Cessions: les vostres dades es comunicaran, en cas necessari, a l’Agència Tributària, a
bancs i caixes i als organismes i/o l’Administració pública competent en la matèria a fi i
efecte de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes en la normativa
aplicable. A més, us informem que la base legitimadora de la cessió és complir amb les
obligacions establertes en la normativa aplicable
Transferències internacionals: no es preveuen
Elaboració de perfils: no es preveu
Gestió
econòmica i
administrativa
Finalitat: gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals
Termini de conservació: 5 anys, en compliment de la llei tributària, i 10 anys la
documentació fiscal, en compliment de la Llei orgànica 7/2012
Base legitimadora: el compliment d’una llei
Tipologia de dades: dades merament identificatives
Cessions: les vostres dades es comunicaran, en cas necessari, a l’Agència Tributària, a
bancs i caixes i als organismes i/o l’Administració pública competent en la matèria a fi i
efecte de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes en la normativa
aplicable. A més, us informem que la base legitimadora de la cessió és complir amb les
obligacions establertes en la normativa aplicable
Transferències internacionals: no es preveuen
Elaboració de perfils: no es preveu
assessorament i adaptació a la lssi-ce · documentació
Drets dels interessats

SOLE & GALLEGO GROUP S C P informa els usuaris que poden exercir els drets d’accés, rectificació, limitació,
supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com de retirada del
consentiment prestat, davant del responsable del tractament.
 Dret d’accés: és el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal
concretes i sobre el tractament que se n’hagi fet o se’n faci, així com la informació disponible sobre
l’origen d’aquestes dades i les comunicacions que se n’hagin fet o es prevegi fer-ne.
 Dret de rectificació: és el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o
incompletes. Aquest dret només es pot satisfer amb relació a aquella informació que es trobi sota el
control de l’app; per exemple, es poden eliminar comentaris publicats a la mateixa pàgina i imatges o
continguts web en què apareguin dades de caràcter personal de l’usuari.
 Dret a la limitació del tractament: és el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes en
origen pel responsable del tractament.
 Dret de supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, llevat del que
estableixin el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de conservarles, dintre del termini i en la forma escaients.
 Dret de portabilitat: és el dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format
estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable.
 Dret d’oposició: és el dret que té l’usuari a exigir que SOLE & GALLEGO GROUP S C P no tracti les
seves dades de caràcter personal o que posi fi al tractament que en faci.
Per poder exercir qualsevol dels drets prèviament descrits, és necessari complir els requisits següents:
 Cal presentar un escrit a l’adreça postal MASIA CAN MORGADES DEL GRAU, S/N 08732, MUNIA, LA
(CASTELLVI DE LA (a l’atenció de SOLE & GALLEGO GROUP S C P), o bé enviar-lo per correu
electrònic a XAVI@HORTDELACARMETA.COM
 L’escrit tramès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici dels drets ha de complir els requisits legals
següents:
o Nom i cognoms de l’interessat i còpia del DNI/NIE o de qualsevol altre document identificatiu.
En els casos excepcionals en què s’admeti la representació, també s’haurà d’identificar pel
mateix mitjà la persona que representi l’interessat, així com aportar el document acreditatiu de
la representació. La fotocòpia del DNI es pot substituir, sempre que s’acrediti la identitat, per
qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
o Petició en què es concreta la sol·licitud (exercici en què se sol·licita la informació a la qual es
vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret, es facilitarà a l’interessat tota la informació
de què es disposi amb les seves dades de caràcter personal. Si l’interessat sol·licita informació
d’un fitxer en concret, només se li proporcionarà la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita
informació relativa a un tercer, no se li facilitarà en cap cas. Si ho sol·licita per telèfon, se li
indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà de la manera de fer-ho i de l’adreça a la qual ha
d’enviar la sol·licitud. Mai no se li proporcionarà informació per telèfon.
o Domicili a efectes de notificacions.
o Data i signatura del sol·licitant.
o Documents acreditatius de la petició que formula.
o L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la
sol·licitud.
Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades en cas que tingueu coneixement o considereu que un fet pot suposar un incompliment de la normativa
aplicable en matèria de protecció de dades.
SOLE & GALLEGO GROUP S C P es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries,
d’acord amb el nivell de risc que acompanya els tractaments duts a terme i indicats en l’apartat de termes i
condicions d’ús, de manera que se’n garanteixi la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat.

0