Despeses d’entrega gratuïtes a partir de 23 € a Barcelona ciutat
Despeses d’entrega gratuïtes a partir de 45 € comarques i rodalies de Barcelona i Tarragona

Política de privacitat

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal,
l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament del qual és titular SOLE &
GALLEGO GROUP S C P, amb CIF J64172356 i domicili social a MASIA CAN MORGADES DEL GRAU, S/N
08732, MUNIA, LA (CASTELLVI DE LA MARCA) (BARCELONA), i que tot seguit es relacionen les finalitats, els
terminis de conservació i les bases legitimadores corresponents. Per als tractaments que ho requereixin,
s’informa també de les possibles elaboracions de perfils, decisions automatitzades i cessions i transferències
internacionals que SOLE & GALLEGO GROUP S C P té previst dur a terme:

– Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial
– Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
– Base legítima: El consentiment de la persona interessada.
– Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la
normativa a la qual està subjecta l’entitat
– Termini de conservació: conservació de les copies dels documents fins que prescriguin les
accions per a reclamar-li una possible responsabilitat.
– Base legítima: El compliment d’una llei.
– Cessions: les seves dades seran comunicades en cas que sigui necessari a Organismes i/o
administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions
establertes en la normativa aplicable. A més a més, s’informa que la base legitimadora de la cessió
és el compliment d’una llei.
– Finalitat: Gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals
– Termini de conservació: 5 anys en compliment de la Llei General Tributaria i 10 anys la
documentació fiscal en compliment de la L.O. 7/2012.
– Base legítima: El compliment d’una llei.
– Cessions: les seves dades seran comunicades en cas que sigui necessari a Agència Tributaria,
bancs i caixes i Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat
de complir amb les obligacions tributaries i fiscals establertes en la normativa aplicable. A més a
més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d’una llei.

D’acord amb els drets que li atorga la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades podrà exercir
els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió (“dret a l’oblit”), portabilitat i oposició al
tractament de les seves dades de caràcter personal, a més de revocar el consentiment prestat per al tractament
d’aquestes, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic
xavi@hortdelacarmeta.com. Es podrà adreçar a l’autoritat de control competent per presentar la reclamació que
consideri oportuna.
Les dades identificades amb una marca (*) es consideren camps obligatoris i requerits, de manera que seran
necessàries per dur a terme les finalitats esmentades més amunt.
SOLE & GALLEGO GROUP S C P informa que mitjançant la signatura d’aquest document vostè atorga el
consentiment explícit per al tractament de les dades amb les finalitats esmentades més amunt

0