Despeses d’entrega gratuïtes a partir de 23 € a Barcelona ciutat
Despeses d’entrega gratuïtes a partir de 45 € comarques i rodalies de Barcelona i Tarragona

ConDICIONS DE COMPRA – VENTA

1 .- Àmbit d’aplicació

 

L’acceptació de la comanda del Comprador es considerarà com l’aprovació dels termes i condicions recollits en aquest document per part de l’Hort de la Carmeta.
Les modificacions dels termes i condicions recollits en l’Ordre de Compra i en les presents condicions generals podran ser modificades sense previ avís per l’Hort de la Carmeta.
Totes les compres futures d’aliments de l’Hort de la Carmeta, en absència d’un acord exprés en sentit contrari, estan subjectes als presents termes i condicions generals.

2 .- Lloc

 

Llevat de pacte en contra, el lliurament dels aliments es realitzarà en l’adreça indicada en l’Ordre de Compra.
Si l’Hort de la Carmeta acceptés un altre destinació a la confirmació de comanda, el lloc d’enviament de totes les comandes serà a Barcelona ciutat, el Vallès, el Penedès i comarques confrontants a la província de Barcelona.

3 .- Termini de lliurament

 

Els aliments es lliuraran o s’enviaran dins del període estipulat en l’Ordre de Compra, amb previ avís d’un dia d’antelació fins les 14h de la tarda es recullen les comandes via correu electrònic o via telefònica.
En cas d’inobservança de les dates de lliurament acceptades per l’Hort de la Carmeta, el comprador podrà optar per anular pura i simplement l’Ordre de Compra o rebutjar els aliments lliurats fora de termini amb la rescissió total o parcial de l’Ordre de Compra.

Taula d’horaris i zones de lliurament

 

DiaZonaHorari d’entrega
DillunsSt. Cugat del Vallèsde 18h a 21h
DimartsBarcelona, zona: Gràcia / Eixample / Sants-Montjuïc de 6h a 14h
Barcelona, zona: Vallèsde 19h a 21h
DimecresBarcelona, zona: Sarrià / Sant Gervasi / Cortsde 6h a 14h
DijousComarques de Tarragona-Penedèsde 18h a 22h
DivendresBarcelona, zona: Sant Andreu, Nou Barris, Horta-Guinardó, Ciutat Vella, Sant Martíde 6h a 12h
Barcelona, Zona Litoralde 12h a 15h

4 .- Preu i Condicions de lliurament

 

El Preu reflectit en l’Ordre de Compra és merament orientatiu, doncs el pes pot fer variar-lo.
Els aliments seran degudament embalats i assegurats per tal de permetre’ls arribar al seu destí en perfecte estat, i en unes condicions de transport normals. El preu per comanda mínima a lliurar depèn de la destinació del lliurament de la comanda; és de 18 € a Barcelona ciutat i de 30 € a la resta de poblacions.

5 .- Forma de pagament

 

La primera comanda que es realitzi s’haurà de pagar al comptat un cop s’entregui. Les següents es podrà optar per seguir pagant al comptat a la recepció de la comanda o bé realitzar el pagament a través de transferència bancària al número de compte reflectit a peu de factura en un plaç màxim de 48h.

6 .- Acceptació de mercaderia

 

Un cop arribats els aliments al lloc pactat amb el comprador, seran descarregats en el lloc que a aquest efecte aquest indiqui, moment en què aquesta es considerarà lliurada, sempre que, aparentment, compleixi amb les condicions i característiques pactades, reservant-se el dret de reclamació o devolució si després de fer els controls de qualitat pertinents es comprova que no s’ajusta a l’acordat.
L’Hort de la Carmeta garanteix que els aliments es troben en bones condicions, lliure de qualsevol defecte, d’acord amb les especificacions pactades, així com la seva qualitat, comerciabilitat, adequació o idoneïtat per a la finalitat expressa o implícitament coneguda per l’Hort de la Carmeta i que les mercaderies corresponen a la seva descripció o especificacions de l’Ordre de Compra.
En el moment del lliurament dels aliments s’ha de fer el mateix lliurament de la documentació requerida en l’Ordre de Compra per acreditar i garantir les característiques i condicions del producte.
Els aliments compliran plenament els estatuts, lleis, reglaments i requisits oficials de la legislació espanyola, vigents a la signatura de les presents condicions. Si aquests estatuts, lleis, reglamentacions i requisits oficials obliguessin a modificar les característiques del subministrament objecte d’aquesta Ordre de Compra, l’Hort de la Carmeta realitzarà l’oportuna modificació del seu exclusiu compte i càrrec.

7.- Garantia

 

L’Hort de la Carmeta garanteix exclusivament que el dia de lliurament dels productes estaran en conformitat amb les especificacions convingudes.
L’Hort de la Carmeta serà responsable de reemplaçar qualsevol aliment que es provi que sigui inutilitzable o defectuós.
Queden excloses de la garantia i responsabilitat de l’Hort de la Carmeta totes les deficiències fora del seu control, especialment si és com a resultat del desgast normal, falsa informació del comprador, manteniment inadequat, influència d’una acció química o força exterior, etc.
Si el Comprador llega que una garantia d’acord amb les especificacions tècniques dels aliments no és assolida, la garantia només serà vàlida si l’Hort de la Carmeta té l’oportunitat de comprovar que els paràmetres garantits no són assolits.

8 .- Límit de responsabilitat

 

Els preus de l’Hort de la Carmeta són elaborats i negociats sobre la base que la seva responsabilitat legal màxima estarà limitada. Els clients tenen els seus propis mitjans de limitació de risc, i duplicar seria superflu.
L’Hort de la Carmeta està disposat a negociar uns límits de responsabilitat més alts, subjectes al corresponent increment proporcional del preu.
Excepte acord en contra, la responsabilitat de l’Hort de la Carmeta mai excedir el valor de les mercaderies afectades en el moment de la venda.

9 .- Recepció definitiva

 

La recepció definitiva, sempre que l’Hort de la Carmeta hagi complert les seves obligacions contractuals, es durà a terme, un cop rebuda la comanda, en les zones i horaris establerts en la taula de lliuraments.

10 .- Garantia

 

Si les comandes tenen defectes o errors, l’Hort de la Carmeta és responsable de reparar aquests defectes o errors en el temps més breu possible a acordar entre el Comprador i l’Hort de la Carmeta. Els costos del lliurament i obra de substitució dels elements defectuosos correran a càrrec de l’Hort de la Carmeta.

11 .- Força Major

 

Si per força major qualsevol de les parts no pot complir alguna obligació de l’Ordre de Compra, aquesta part queda exonerada del seu compliment, sempre que notifiqui a l’altra part indicant el començament i la naturalesa de la situació de força major. La part que invoqui la Força Major haurà d’enviar notificació immediata després de la finalització de la causa que motivi la Força Major.
En qualsevol de les situacions de força major descrites que escapi al control del Comprador i que pugui, directament o indirectament, limitar, impossibilitar o dificultar la compra, assumpció del lliurament o qualsevol altre compliment del contracte, aquest podrà demanar l’ajornament de l’enviament o del lliurament de les mercaderies o la cancel·lació de la totalitat o d’una part de l’Ordre de Compra. En qualsevol d’aquests casos, l’Hort de la Carmeta no podrà reclamar al comprador.

12 .- Despeses i impostos

 

Amb excepció de l’IVA, qualsevol cost i despesa, retencions fiscals, timbres i altres impostos, taxes o recàrrecs en què es pogués incórrer en relació amb el pagament efectuat pel Comprador a l’Hort de la Carmeta seran sufragats per l’Hort de la Carmeta.

13 .- Representants de les parts

 

Per al seguiment de la correcta execució de l’Ordre de Compra, com a representant del comprador aquest designa la persona que figura a l’Ordre de Compra. Així mateix, l’Hort de la Carmeta haurà de nomenar per escrit un responsable competent de l’Ordre de Compra per a la coordinació d’aquest.

14 .- Incompliment del contracte

 

En cas d’incompliment o falta de compliment puntual o adequat de qualsevol de les obligacions per qualsevol de les parts, es tindrà dret a notificar la rescissió total o parcial de la Ordre de compra.
Si el Comprador no realitza el pagament puntualment o en la seva totalitat, l’Hort de la Carmeta podrà reclamar la totalitat de l’import més els càrrecs ocasionats per la demora per via jurídica.

15 .- Catàlegs i fulletons

 

Les dades contingudes en els catàlegs i fulletons seran vinculants només si està explícitament estipulat com a tal en els mateixos.
Tots els documents facilitats per l’Hort de la Carmeta al comprador han de ser considerats com a propietat exclusiva del primer.

16 .- Confidencialitat i Protecció de dades

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal facilitades per l’Hort de la Carmeta formaran part del fitxer de clients de l’Hort de la Carmeta. Els fins són el manteniment de la relació contractual, el control i gestió de les ventes i els seus corresponents pagaments. l‘Hort de la Carmeta tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat, i es compromet a no utilitzar-los amb una finalitat diferent a aquell per al qual han estat recollides, així com a conservar amb les degudes mesures que garanteixin la seva seguretat i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.
L‘Hort de la Carmeta es compromet a guardar secret professional respecte de les esmentades dades personals, fins i tot una vegada finalitzada la relació contractual.
El Comprador té la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint una comunicació per escrit a l’atenció de l‘Hort de la Carmeta, Masia can Buscarrí, s/n, 08732 Castellví de la Marca (Barcelona).

0